Vedtekter 29. november, 2007

Vedtatt på årsmøtet 2007-11-29.

Art.1. Foreningens navn.

Foreningens navn er “Oslo Perl Mongers”. Som forkortet benevnelse på foreningen brukes “Oslo.pm”.

Art.2. Foreningens formål.

Oslo Perl Mongers er en forening som har som formål:

Dette målet nås bl.a. gjennom:

Art.3. Medlemskap og kontigent.

For å være medlem i foreningen kreves kun at man er meldt på foreningens offisielle epost-liste for annonseringer. Foreningen har ingen kontigent.

Art.4. Foreningens ledelse.

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet utpeker et styre som leder foreningens daglige virksomhet.

Art.5. Styret.

Styret består av minst 3 og maks 6 medlemmer, inkludert leder. Leder skal velges ved særskilt valg. I tillegg skal det velges minst 1 og maks 2 varamedlemmer. Leder, samtlige styremedlemmer og varamedlemmer velges for et år av gangen. Varamedlemmer har møterett i styrets møter, men har bare stemmerett (i valgt rekkefølge) dersom noen av styrets faste medlemmer har forfall.

Styrets møter ledes av lederen. Hvis styret har fler enn 5 medlemmer, vil lederens stemme telle dobbelt ved stemmelikhet. Det føres protokoll over styrets forhandlinger dersom forhandlingene foregår muntlig.

Art.6. Årsmøtet.

Vanlig årsmøte avholdes innen utgangen av november måned. Styret innkaller til møtet via foreningens offisielle epost-liste for annonseringer med minst 3 ukers varsel.

Innkallelsen skal inneholde:

Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest utgangen av august for å kunne behandles på årsmøtet. Andre forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 1 uke før møtet. Endringer i vedtektene trer i kraft etter at årsmøtet er slutt.

Dagsorden for vanlig årsmøte:

Alle medlemmer (pluss eventuelle andre invitert av styret) har møte- og talerett. Medlemmer som har vært gyldig medlem (i henhold til pkt.3) siden innkallingen til årsmøtet har stemmerett. Årsmøtet er etter lovlig innkalling alltid beslutningsdyktig. Styret innkaller til møtet via foreningens offisielle epost-liste for annonseringer med minst 3 ukers varsel.

Art.7. Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte skal holdes innen 5 uker når styrets leder, eller to av styrets medlemmer eller 1/5 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. På et ekstraordinært årsmøte kan kun behandles saker nevnt i innkallingen.

Art.8. Om styrets virksomhet.

Med unntak av lederen (som blir valgt direkte av årsmøtet) bestemmer styret selv innbyrdes fordeling av arbeidsoppgaver. Styret skal imidlertid utpeke kasserer og sekretær blant sine faste medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer (medregnet møtende varamedlemmer) er tilstede. I spesielle tilfeller kan beslutninger fattes av styrets leder etter samråd med de andre styremedlemmene. Styret fastlegger program for foreningens aktiviteter, og koordinerer gjennomføringen av disse. Styret beslutter om de individuelle aktiviteter er kun for medlemmer og inviterte, eller om de er åpne for alle. Styret kan for spesielle arrangementer fastsette en deltakeravgift. Styret skal utarbeide og fremlegge for årsmøtet årsberetning og revidert regnskap, samt forslag til budsjett for kommende år. Styret representerer foreningens evt. eierinteresser. Årsmøtet fastsetter nærmere regler for dekning av utgifter til styrets arbeid. Foreningens regnskapsår følger kalenderåret.

Art.9. Økonomi.

Om foreningens aktiviteter går i overskudd, skal overskuddet benyttes til aktiviteter som er i tråd med foreningens formål.

Art.10. Endring av vedtekter.

Vedtektene kan endres av årsmøtet etter forslag fra styret eller medlem etter reglene i Art.6. Vedtektsendringer skal for å være vedtatt, ha flertall med minst 2/3 av de avgitte stemmer på årsmøtet. Avstemning om vedtektsendringer kan kreves å være skriftlig, og blanke stemmer teller som avgitte stemmer.

Art.11. Oppløsning.

Beslutning om oppløsning av foreningen må skje på et vanlig årsmøte, og må ha minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Skriftlig avstemning kan kreves som for vedtektsendringer. Ved gyldig beslutning om oppløsning skal foreningens midler tilfalle et almennyttig formål, i tråd med foreningens formålsparagraf, etter møtets beslutning.